Vedtægter

Sct. Josefs Børnehave er godkendt af Roskilde Kommune til privat drift i henhold til dagtilbudsloven § 19, stk. 4, med virkning fra 1. januar 2011. Nedenstående vedtægter af 2. marts 2010 gælder siden 1. januar 2011:VEDTÆGTER for Sct. Josefs Børnehave

 

§ 1. Navn og identitet

Den selvejende institutions navn er Sct. Josefs Børnehave. Institutionen er en kristen katolsk børnehave. Dens hjemsted er Roskilde kommune, og beliggenheden er Frederiksborgvej 12, 4000 Roskilde.

 

 

§ 2. Formål

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i henhold til dagtilbudslovens § 19, stk. 4 (privat drift) og med respekt for dagtilbudslovens formålsbestemmelser jf. §§ 1 og 7.

 

Stk. 2. Med udgangspunkt i det kristne katolske livssyn er det målsætningen for børnehaven, at give børnene værdier og holdninger, så de opdrages til demokrati og frihed under ansvar, rummelighed, ligeværd og respekt, hensynsfuldhed og omsorg. Børnene skal i Sct. Josefs Børnehave kunne udvikle sig under faste og trygge rammer til gavn for både det enkelte barn og for fællesskabet.

 

 

§ 3. Børnehavens ledelse

Børnehavens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse - i henhold til dagtilbudslovens § 14, stk. 3 - og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af børnehaven.

 

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger leder og øvrigt personale.

 

 

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Nr. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Eet medlem udpeges af menighedsrådet ved Skt. Laurentii Kirke i Roskilde i samråd med den katolske biskop i Danmark.

Eet medlem udpeges af bestyrelsen for Skt. Josefs Skole i Roskilde.

Tre medlemmer vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen på et forældremøde i september hvert år.

 

Nr. 2. Hvert år i september vælges på forældremødet 2 suppleanter for de af forældrene valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges for eet år ad gangen. Suppleanterne kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret.

 

Nr. 3. Institutionens leder og een af og blandt de fastansatte medarbejdere valgt medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsens møder. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler og sekretær. Bestyrelsen kan dog ud af sin midte udpege een, som fungerer som bestyrelsens sekretær.

 

Stk. 2

Nr. 1. Bestyrelsens ikke-valgte medlemmer udpeges for en periode af 2 år at regne fra den 1. januar 2009. Såfremt et udpeget medlem udtræder af bestyrelsen i løbet af perioden, skal et nyt medlem udpeges for resten af perioden.

 

Nr. 2. Bestyrelsens valgte medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at eet medlem vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år. Såfremt een forælder ønsker det, skal valget ske skriftligt. Hvert barn repræsenterer een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Nr. 3. Bestyrelsen skal have mulighed for at behandle punkter på dagsordenen uden personalets og den daglige leders tilstedeværelse.

 

 

§ 5. Bestyrelsesmøder, beslutningstagning, tavshedspligt og børneattest

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand på sit første møde efter forældremødet. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, som skal foreligge skriftligt.

 

Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens forfald, eller hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst to medlemmer - indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

 

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme (eller næstformandens, hvis formanden ikke er til stede) udslagsgivende.

 

Stk. 6

Nr. 1. Beslutninger om lederansættelse, institutionens formue, vedtægtsændringer, nedlæggelse af institutionen, ejendomsforhold, pantsætning og låntagning kræver alle bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse, og beslutningen kræver kvalificeret flertal på 4/5.

 

Nr. 2. Hvis ikke der kan opnås et kvalificeret flertal på 4/5, kan en sag genoptages på et nyt møde senest 4 uger efter. For at en beslutning kan vedtages, kræves der almindeligt flertal (een mere end halvdelen), og at mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 

Stk. 7

Nr. 1. Beslutning om ansættelse af øvrigt personale kan ske med ved almindeligt stemmeflertal på et bestyrelsesmøde.

 

Nr. 2. Bestyrelsen kan - efter skriftlig aftale herom - delegere ansættelseskompetence og afskedigelseskompetence til institutionens leder.

 

Nr. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest for alle ansatte i institutionen.

 

Stk. 8. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes der et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes og underskrives på det efterfølgende møde.

 

Stk. 9

Nr. 1. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte i børnehaven gælder bestemmelserne om tavshedspligt i kap. 8 i forvaltningsloven samt i kap. 1 i persondataloven.

 

Nr. 2. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer og lederen om denne tavshedspligt og modtage kvittering for modtagelse af denne orientering.

 

Stk. 10. Når et bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelsen, skal pågældende skriftligt give bemyndigelse til, at formanden indhenter børneattest. En forudsætning for at kunne indtræde i bestyrelsen er, at denne attest er anmærkningsfri.

 

Stk. 11. Det påhviler bestyrelsens formand at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, de med kommunen eller andre parter eventuelt indgåede aftaler samt bestyrelsens forretningsorden og øvrige for institutionen gældende retningslinier.

 

 

§ 6. Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering

Der udarbejdes og evalueres virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering for institutionen efter de til enhver tid gældende love og kommunale krav.

 

Stk. 2. I virksomhedsplanen findes en beskrivelse af børnehavens profil, organisation, økonomi og årlig målsætning til brug for forældre, kommune og øvrige samarbejdsparter. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem bestyrelsen, den daglige ledelse og institutionens personale og godkendes endeligt af bestyrelsen. I henhold til godkendelseskriterierne for private institutioner tilsendes virksomhedsplanen Roskilde Kommune til godkendelse.

 

Stk. 3. Pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering udarbejdes og offentliggøres af lederen under inddragelse af bestyrelsen.

 

 

§ 7. Bestyrelsens opsyn

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de love og kommunale krav, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse, drift, normering, personaleforhold, arbejdsmiljø og sociale forpligtigelser mm.

 

Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen, og til at forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

 

Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

 

§ 8. Ansvar

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for børnehavens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for børnehavens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

Stk. 3. Børnehaven tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden, og børnehavens leder i forening eller i lederens fravær af formand og næstformand i forening.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at give børnehavens leder prokura indenfor en nærmere fastsat beløbsramme og under ansvar overfor bestyrelsen.

 

 

§ 9. Forældrebetaling

Børnehavens bestyrelse fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra børnehavens generelle driftsomkostninger, herunder henlæggelse til vedligeholdelse, sikring af faglig kompetence, m.v. Bestyrelsen bestræber sig på at holde pladspriserne nede. Seneste betalingsfrist er den 7. i hver måned.

 

Stk. 2. Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 3 måneder i forvejen, og være begrundet i omkostningsstigninger eller konkrete forhold, der vedrører børnehaven.

 

Stk. 3. Et eventuelt overskud fra børnehavens drift går til børnehavens drift, vedligeholdelse og sikring af faglig kompetence.

 

Stk. 4. De til enhver tid gældende takster samt varslinger om takstændringer offentliggøres på børnehavens hjemmeside.

 

 

§ 10. Optagelseskriterier og depositum

Børnehaven er åben for alle børn, uanset forældrenes livssyn, etnicitet, politiske eller religiøse holdning eller lignende. Børn med handicaps er velkomne, såfremt børnehavens fysiske indretning og personalemæssige kompetencer kan yde en betryggende ramme for barnets hverdag i børnehaven.

 

Stk. 2. Søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

 

Stk. 3. Når barnet begynder i børnehaven erlægges 2 måneders forældrebetaling i depositum, som tilbagebetales ved barnets ophør i institutionen.

 

Stk. 4. Børnehaven optager børn under hensyntagen til børnenes alder og børnehavens aldersfordeling. Er der ingen ledige pladser i børnehaven, kan barnet opskrives på en venteliste. Der opkræves ventelistegebyr.

 

Stk. 5. Optagelseskriterierne offentliggøres på børnehavens hjemmeside.

 

 

§ 11. Udmeldelse og opsigelse af barn

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

 

Stk. 2. Børnehaven kan opsige et barn med een uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og børnehaven efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal være tale om en betalingsoverskridelse på mindst een måned, før opsigelse kan finde sted.

 

Stk. 3. Børnehaven kan opsige et barn med een uges varsel i tilfælde af alvorlige samarbejdsvanskeligheder med dets forældre. En sådan opsigelse forudsætter dog 2 forudgående skriftlige advarsler med mindst een uges mellemrum.

 

Stk. 4. Betingelserne for udmeldelse og opsigelse offentliggøres på børnehavens hjemmeside.

 

 

§ 12. Åbningstid og lukkedage

Børnehavens åbningstid fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med det timetal pr. uge, der gælder for Roskilde Kommunes daginstitutioner med fuld åbningstid.

 

Stk. 2. Børnehaven holder lukket alle weekender og helligdage samt et antal øvrige lukkedage, der fastlægges af bestyrelsen forud for hvert kalenderår.

 

Stk. 3. De daglige åbningstider, lukkedagene samt varslinger om ændringer offentliggøres på børnehavens hjemmeside.

 

 

§ 13. Nedlæggelse

Viser det sig at være umuligt eller ikke hensigtsmæssigt fortsat at drive den kristne katolske institution, Sct. Josefs Børnehave, træffer bestyrelsen beslutning om institutionens nedlæggelse, under iagttagelse af § 5, stk. 6, dog kun efter forudgående godkendelse af den katolske biskop i Danmark.

 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer på samme måde, som anført under stk. 1, beslutning om anvendelse af institutionens formue til et andet lignende socialt eller sundhedsfremmende formål for børn og unge. Formålet skal godkendes af den katolske biskop i Danmark.

 

Stk. 3. Skt. Josefs Skole har ved salg af ejendommen, Frederiksborgvej 12, 4000 Roskilde, forkøbsret til en pris fastsat af to uafhængige ejendomsvaluarer.

 

 

§ 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver tilslutning af en fuldtallig bestyrelse ved kvalificeret flertal,

jvf. § 5, stk. 6, samt godkendelse af den katolske biskop i Danmark.

 

Stk. 2. Alle vedtægtsændringer meddeles Roskilde Kommune. Vedtægtsændringer, der berører grundlaget for godkendelsen som privat daginstitution, kræver desuden kommunens godkendelse.Vedtaget af bestyrelsen for Sct. Josefs Børnehave

 

Roskilde, den 2/3 2010


Allan Aagaard Kristensen, formand


Anton Englert, næstformand

Repræsentant for Skt. Laurentii menighed


Theresa Bagge, bestyrelsesmedlem


Simon Gjedde, repræsentant
for Skt. Josefs skoles bestyrelse

 


Ovenstående vedtægt godkendes

 

København, den 31/3 2010

 

+ Czeslaw Kozon

Den katolske biskop i Danmark

                                                                              

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 10:42

Jeg ønsker at opskrive min datter Kirsten Sofie T. R. Christensen født 05.02.18 til en plads i jeres børnehave.
Mvh. Mette Regel

...
02.02 | 22:32

Skønt at se alle de dejlige unger. Smil på læben og god stemning. Tak fordi I ligger billeder op.
Den bedste børnehave 😍

...
23.04 | 22:30

Tak for en dejlig fest. På vej hjem sagde Maya begejstret "det har været den bedste dag i hele verden!" Stor ros til alle de voksne for jeres engagement.

...
08.05 | 00:51

1000 tak for en super velkomst til børnehaven. Tak for et godt og informativt møde her til aften. Hyggeligt også at møde de andre forældre. Cornelias forældre

...
Du kan lide denne side