Udviklingsplan 2016

 

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

1

Indhold

2. Indledning ........................................................................................................................................ 2

3. Præsentation af Sct. Josef Børnehave ............................................................................................. 3

3.1 Evaluering af den pædagogiske udviklingsplan for 2014 og 2015 ................................................. 4

4. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse ........................................................................................... 8

4.1. Sct. Josefs børnehaves børne- og læringssyn ............................................................................... 9

4.2. Sct. Josefs børnehaves værdigrundlag og principper .................................................................. 9

4.3. Sct. Josefs børnehaves børne- og læringsmiljø ........................................................................... 11

5. Den pædagogiske læreplan for de 2 - 6-årige ................................................................................ 12

5.1 Børn med særlige behov .............................................................................................................. 25

5.2 Beskrivelse af arbejdet med dokumentation, evaluering og opfølgning .................................... 25

6. Årsplan 2016 .................................................................................................................................. 27 Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

2

2. Indledning

Sct. Josef børnehave

Frederiksborgvej 12

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 11 99

Dette er Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan. Det er ledelsens og personalets ønske, at man som læser af denne pædagogiske udviklingsplan, vil få et godt indblik i børnehavens børne- og læringssyn, samt den pædagogiske praksis der vedrører arbejdet med børnene. Udviklingsplanen indeholder desuden evaluering af målene for 2014 og 2015, samt mål for 2016/ 2017 og hvordan vi vil arbejde med de 6 læreplansmål.

Det indledende arbejde med udarbejdelsen af den pædagogiske udviklingsplan har bestået af tidligere erfaringer, observationer, refleksioner samt dialog med børnene. Derudover afholdes der årligt 2 weekender for personalet hvor der bl.a. arbejdes med pædagogisk udvikling. På personalemøder arbejder personalet løbende med planlægning, evaluering og opfølgning af de pædagogiske aktiviteter og mål.

I Sct. Josefs børnehave arbejder vi bevidst med fokus på positive oplevelser, det som virker godt og lykkes i arbejdet med børnene. Det er en vigtig opgave at have fokus på barnets ressourcer og kompetencer og synliggøre dem for andre og knytte dialogen til de positive forestillingsbilleder. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

3

3. Præsentation af Sct. Josef Børnehave

Sct. Josef børnehave er en privat selvejende kristen katolsk børnehave med børn i alderen 2 – 6 år.

Børnehaven er normeret til 34 børn og der er 5 fastansatte medarbejdere.

1 leder, 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogisk medhjælper samt 2-3 løse vikarer. Børnehaven er praktikinstitution for pædagogstuderende.

Børnehavens åbningstid er dagligt fra 6.45 – 17.30.

Sct. Josefs børnehave er en ældre hyggelig villa, som er centralt beliggende i Roskilde midtby.

Der er få minutters gang til henholdsvis Byparken, Folkeparken og Roskilde Domkirke. Børnehaven ligger i gå afstand til havnen og med bus tager det ca. 10 minutter til grønne skovområder. Børnehaven har en legeplads med træer og buske, fuglerede gynger, hængekøje samt en dejlig stor sandkasse. En solrig flisebelagt terrasse med borde og bænke, hvor børnene ofte spiser frokost og eftermiddagsmad.

Villaen er i to plan. I stueplan er der 3 børnegarderober, et køkken og 2 stuer samt børnetoiletter. På første sal er der 4 stuer og et kontor samt et børnetoilet. Vi lægger vægt på at børnehaven er indrettet så det så vidt muligt ligner et hjem. Der hænger flotte billeder på væggene, der er blomster i vindueskarme og stearinlys på bordet om morgenen samt om eftermiddagen i efterårs og vinter månederne.

Børnene er inddelt i 2 grupper med 2 fast tilknyttede voksne. Dette for at, udvikle nære relationer mellem barn-voksen samt et tillidsfuld forældresamarbejde omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. I dagligdagen er børnene sammen på tværs af alder og køn og kan benytte husets stuer, som de ønsker ifølge aftale med en voksen. Planlagte kreative aktiviteter, samt ture ud af huset foregår oftest i grupper, sammensat ud fra en pædagogisk synsvinkel. Der arbejdes med alderssvarende pædagogik, det vil sige, at vi dækker børnenes behov for indlæring der hvor de er udviklingsmæssigt, samt hvis barnet har særlige behov som skal tilgodeses.

Børnehaven får et driftstilskud pr. barn, altså pengene følger barnet og det kan have den konsekvens, at normeringen kan svinge i løbet af året. For eksempel i sommermånederne vil børnetallet ofte være lavere, da overgangen fra børnehave til skole sker 1. maj.

Børnehaven administreres af LDD Landsforeningen Danske Daginstitutioner.

Opskrivning til børnehaven foregår via børnehavens leder, på mail: leder@sjbornehave.dk eller på telefon 46 35 11 99. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

4

3.1Evaluering af denpædagogiskeudviklingsplan for 2014og 2015

Vores arbejde med de 6 læreplans temaer kan ses under dette punkt. Herunder vil være en kort evaluering for hvert tema i forhold til aktiviteter, metode og pædagogisk praksis og læring.

Alsidig og personlig udvikling:

Vi har arbejdet med børns selvhjulpenhed. Det er synligt på den måde, at vi inddrager børnene i de praktiske opgaver i dagligdagen som for eksempel at dække bord, tage af bordet, oprydning efter lege og andre aktiviteter. Derudover har vi arbejdet med, at lære børnene at tage deres tøj og sko af og på.

Personalet er gode til at motivere og anerkende børnene med de praktiske opgaver som for eksempel oprydning efter lege, ved spisning, og i garderoben. Vi kan se børnenes lyst til, at deltage og samarbejde med de voksne ved, at de kommer og spørger om de må hjælpe den voksne med at feje gulv, sætte i opvaskemaskinen, rydde op osv.

Vi kan se det hjælper og styrker børnenes selvværd og gør dem selvhjulpne når de voksne har positive forventninger til børnene og opfordrer børnene til selv, at løse de udfordringer de møder i dagligdagen. For eksempel kan vi se det betyder meget, at den voksne i garderoben vejleder børnene i hvordan man tager tøj på, i stedet for at give børnene tøj på. Det kan være en udfordring for børnene at tage deres støvler af. Derfor har vi øvet med børnene, hvordan man bruger en støvleknægt. De fleste børn har via denne måde selv lært, at tage støvler og sko af ved at benytte børnehavens støvleknægte. Det kræver øvelse, balance og koordinering, at bruge en støvleknægt.

I dagligdagen har vi haft og har særlig fokus på fællesskab. For eksempel ved oprydning efter lege og andre aktiviteter gør vi meget ud af, at alle børn skal deltage. Det er en udfordring for flere børn, da de er meget optaget af deres eget personlige behov og vant til at deres forældre hjælper eller rydder op efter dem. Personalet er gode til, at motivere børnene til at deltage. Det kan for eksempel motivere nogle børn hvis det bliver en konkurrence om hvem der først får samlet 10 stykker legetøj op. Vi er gode til at anerkende børnene for deres engagement og deltagelse og give børn der ikke er så motiveret ekstra hjælp og opmærksomhed. Vi ser det som et vigtigt fokuspunkt også fremadrettet, at arbejde med de fælles opgaver der følger med i et fællesskab og hvordan det enkelte barn udvikler selvværd og social forståelse igennem fællesskabet og samspil med andre børn og voksne. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

5

Sociale kompetencer:

I forhold til vores mål med udviklingen af sociale kompetencer ser vi, at det styrker børnene socialt at de i børnegrupperne er blandet i alder. De yngste børn efterligner de ældre børn og de ældre børn er gode til at tage hensyn og give omsorg til de yngre børn.

Vi er gode til at anerkende børnene og inspirere dem til at være omsorgsfulde og rummelige over for andre børn. Vi vægter relationer mellem barn-barn og voksen-barn, det er vigtigt at alle børn bliver set, hørt og anerkendt. Vi arbejder med, at styrke børnenes relationsdannelse og i at guide børnene i deres indbyrdes samspilsrelationer. Vi bruger meget tid på, at observere hvilke børn der kunne være gode for hinanden og skaber rum for, at disse børn kan etablere en relation til hinanden. Vi guider børnene i, selv at løse de konflikter der opstår i lege. Det er vigtigt, at alles perspektiv bliver hørt, for ofte handler konflikter i legene om misforståelser. Vi hjælper børnene til at se på hensigten i en handling og øver dem i at samarbejde.

Sproglig udvikling

Vi starter dagens aktiviteter med en morgensamling i grupperne. Her arbejdes der bevidst med børnenes sproglige udvikling og samlingen indeholder dialog, sang, rim, motorik og fortælling. De voksne bruger også samlingen til at forberede børnene på hvad der skal foregå af aktiviteter resten af dagen og i løbet af ugen. Det kan foregå med små billeder af hvad der skal ske, for eksempel et billede af en taske og en madkasse, viser at barnet skal pakke madkassen i en rygsæk og et billede af træer og børn der holder hinanden i hånden, viser børnene skal på tur i parken og spise der. Det hjælper flere børn, at få sat et billede på hvad der skal ske, så bliver det nemmere at forholde sig til og forberedelsen er vigtig for de fleste børn. Vi kan se børnene deltager aktivt, de lytter og er meget engageret i samlingen. De fortæller om hvad de har oplevet hjemme eller andet som optager dem. Der er også blevet arbejdet med sproglige begreber, for eksempel har den voksne lagt en masse ting på gulvet inde i rundkredsen. Så bliver et barn bedt om at tage en ske og lægge den bagved et barn i rundkredsen. Eller at tage en bil og lægge den foran et andet barn osv. På denne legende måde lærer børnene forskellige begreber. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

6

Krop og bevægelse

Vi er gode til at skabe aktiviteter og rum til, at børnene kan bruge deres krop, samt opnå læring om den. Ugentlige skovture for børnene og ture i byens parker har været prioriteret højt. Vi har kigget på børnenes muligheder for leg og bevægelse indendørs og udendørs. På ture i skoven er der arbejdet bevidst med børnenes balance og koordination ved at træne på træstammer gå/ løbe på skrænter. På de kortere gåture er der bl.a. fokus på børnenes udholdenhed. For eksempel på ture ser vi flere børn blive meget trætte, de gider ikke gå. Vi mener det er vigtig læring, at anerkende barnets behov men også at arbejde med barnets viljestyrke og udholdenhed. Vi kan se barnet vokser af den tillid vi har til, at barnet selv mestre opgaven og det giver barnet selvværd. På børnehavens årlige motionsdag deltager alle børn og voksne i motionsløb i Byparken. Det er en positiv oplevelse for alle børnene, at deltage i en fælles aktivitet. Vi ser de ældste børn motiveres af den konkurrence der ligger i at løbe flest omgange på idrætsbanen og de yngste børn deltager på deres niveau.

Vi ser at flere børn har en dårligere udholdenhed og motorik. Vi vil arbejde mere bevidst med kost og bevægelse de kommende år. Vi vil være mere rådgivende i forhold til forældrene omkring børnenes madpakker og eftermiddagsmåltid.

Vi har også haft fokus på pauser og afslapning. Sidst på dagen har vi oplevet at børnene profitere af at ligge på tæpper på gulvet og lyttet til afslapningsmusik, eller der fortælles historie i sofaen for en gruppe børn. Vi har erfaret, at børnene bliver påvirket af forældrenes stress og jag i afhentningssituationer. Derfor har vi prøvet, at fortælle forældrene hvor meget det betyder for børnenes trivsel, at de kommer stille ind på stuen. Vi har også prøvet at lukke døren til garderoben om eftermiddagen. Vi har erfaret, vi skal blive bedre til at skabe ro om eftermiddagen, så børnene ikke forstyrres hver gang et barn bliver hentet.

Natur og naturfænomener

Vi har arbejdet bevidst med, at komme ud i naturen med børnene. Vi har en gang ugentligt haft en gruppe børn på tur i skoven med madpakken. Vi ser det er godt for børnene at være i skoven, de klatre i træer, bygger huler, samler grene og andet fra naturen. De har haft lavet bål og grillet pølser og brød i skoven. Der har været temauger omkring miljø og forurening, hvor børnene har lært hvad der kan forgå i jorden og hvad der ikke kan. Det lærte de ved at samle jord Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

7

som de puttede i store syltetøjsglas, og derefter puttede de forskellige ting ned i jorden i glasset. På denne måde så de hvordan rugbrød og agurk fra deres madpakke blev til jord, men papir og en cola dåse forandrede sig ikke. De ældste børn har besøgt forbrændingen på Kara og set, hvordan skraldebiler læsser skrald af og at det herefter bliver brændt. Børnene har selv været rundt i byen for at samle skrald og her har børnene fået en fortælling om skovsvinet, som smider skrald i naturen og i vores by og som har brug for hjælp til, at lære at rydde op efter sig. Det giver anledning til kommentarer fra børnene, når vi er på tur; "her har skovsvinet også været – der ligger meget skrald!"

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi hører fra forældre og andre at vi er gode til at skabe en tryg og hjemlig atmosfære i børnehaven, så børn og forældre føler sig velkommen. Børnehavens traditioner omkring fødselsdage, sommerfest, høstgudstjeneste, fællesspisninger, lanternefest og julesang i kirken, har givet gode og lærerige oplevelser til børnene. Vi kan se det betyder meget for det enkelte barn, at barnets forældre er med til at fejre fødselsdag i børnehaven og at forældrene deltager til børnehavens arrangementer. Vi kan se, at der er stort fremmøde til de fester børnehaven holder. Vi kan se og høre, at børnene glæder sig til festerne i børnehaven og taler meget om det. Vi inddrager børnene i børnehavens fester under forberedelsen af dem. Børnene er med til at bage og lave lanterner samt pynte op i børnehaven. For eksempel hjælper børnene med at ordne legepladsen og gøre den flot inden børnehavens lanternefest. Der synges sange og børnene tegner og maler billeder af forskellige temaer i forbindelse med børnehavens traditioner og fester.

De ældste børn har opført teater for deres forældre, som en del af den årlige afslutningsfest inden de starter i forårs SFO. Det var børnene der valgte, hvad de ville optræde med og de valgte selv udklædning og deres rolle.

Vi går også på biblioteket og låner bøger samt ser film og teater. Så deltager vi med en lille gruppe af børn. Her tages der ofte børn med som vi ser, har et særligt behov for at være en del af en mindre gruppe. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

8

4. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse

Dagtilbudslovens formålsbestemmelse understreger, at alle børn skal sikres trivsel, udvikling og læring – og at arbejdet i dagtilbuddet skal tilrettelægges i samarbejde med forældrene med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov. Vi tænker om det på følgende måde:

Personlig udvikling – at blive sig selv i verden

Det vil sige de psykiske processer, der finder sted i det enkelte barn, og som fører til forandring og udvikling. Læring skal forstås som barnets bestræbelser på at danne identitet.

Samspilsprocesser – at agere i verden

Det vil sige samspillet mellem barnet, dets jævnaldrende og med anerkendende voksne. Læring skal forstås som barnets bestræbelser på at handle.

Færdigheder – at kunne i verden

Det vil sige, at barnet mestrer flere og flere konkrete ting. Læring skal forstås som barnets bestræbelser på kunnen.

Refleksioner – at begribe verden

Det vil sige barnets tanker og hypoteser om sig selv og sin omverden. Læring skal forstås som barnets bestræbelser på forståelse Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

9

4.1. Sct. Josefs børnehavesbørne-og læringssyn

Vi arbejder ud fra det princip, at alt hvad der sker mellem mennesker er præget og bestemt af relationer og af den enkeltes kompetence til at indgå i en relation.

Børn lærer ved at efterligne og det stiller store krav til de voksne i børnenes omgivelser. Derudover foregår der meget læring igennem leg og derfor vægter vi børns leg meget højt. Vi tænker om læring, at det er at udvikle færdigheder, kompetencer og at blive bevidst om noget via refleksion. Læring sker hele tiden og det foregår både i strukturerede aktiviteter og i fri leg. Børn lære ved at udforske og ved at være nysgerrig. Det er en forudsætning at barnet bliver mødt på dets udviklingsniveau. Børn lære også ved at øve sig og ofte skal der mange gentagelser til. Derfor er børnehavedagen fastlagt med en fast daglig rytme som vi mener, er vigtig i forhold til at skabe trygge og forudsigelige rammer for børnene.

Tryghed og genkendelighed giver barnet gode betingelser for et godt læringsmiljø.

4.2. Sct. Josefs børnehaves værdigrundlag og principper

Med udgangspunkt i børnehavens vedtægter er det børnehavens målsætning at give børnene værdier og holdninger, så de opdrages til demokrati og frihed under ansvar, rummelighed, ligeværd og respekt, hensynsfuldhed og omsorg. Vi ønsker, at børnene trives og at de udvikler sig i en positiv retning, til glæde for det enkelte barn og for fællesskabet.

I Sct. Josefs børnehave er der særligt fokus på det sociale og fællesskabet. Vi lægger vægt på, at børnene udvikler venskaber, at de har indflydelse på deres hverdag og de aktiviteter der foregår. Vi vil gerne have, at alle børn og voksne taler pænt til -og med hinanden og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Alle skal føle de er en del af fællesskabet og at man bidrager med noget forskelligt til fællesskabet.

Vi vil gerne have børnene lærer at drage omsorg for hinanden, for eksempel, at trøste hinanden, deltage aktivt i løsningen af de, i legen, opståede konflikter. Vi arbejder for at skabe et trygt og Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

10

udviklende miljø, hvor man bliver anerkendt, som det menneske man er og ikke kun får ros, for det man gør.

Vi mener det er vigtigt at, børnehaven er indrettet med smukke ting, så det så vidt muligt ligner et hjem. Vi lægger vægt på at dagligdagen er tilrettelagt med en fast rytme, som giver børnene tryghed og genkendelighed og at aktiviteter er tilrettelagt med hensynstagen til børnenes trivsel og udvikling.

Sct. Josef Børnehave ønsker at arbejde for et anerkendende barneperspektiv, hvor der er fokus på relationer imellem barn – forældre – personale med omsorg, tryghed, respekt og udvikling som fundament.

Sct. Josef Børnehave ønsker at udarbejde og efterleve en pædagogik, der arbejder med børnenes sociale relationer, med fokus på fælleskab og inklusion.

Sct. Josef Børnehave ønsker at arbejde udviklingsorienteret, professionelt og fremsynet samt følge med udviklingen indenfor det pædagogiske område.

Sct. Josefs børnehave ønsker at alle børn dagligt er fysisk aktive og kommer ud og lege.

I Sct. Josef Børnehave arbejder vi målrettet mod at:

 Væe anerkendende og behandle barnet med respekt.

Tage udgangspunkt i barnets ressourcer og kompetencer.

 Omsorg og tryghed er til stede.

Barnet er selvstændigt og støttes til at være selvhjulpen.

Barnet skal udvikle sit selvværd.

 Forædre og personale sammen hjæper barnet påvej.

 Fåoplevelser i naturen og dagligt væe fysisk aktiv udendøs.

 Fåkulturelle oplevelser i lokal og næmiljøt.

Sct. Josef B?rnehaves p?dagogiske udviklingsplan

11

4.3. Sct. Josefs børnehavesbørne-og læringsmiljø

Definition af børne- og læringsmiljø:

Et inspirerende børne- og læringsmiljø er et alsidigt miljø, hvor omsorg, leg og læring bliver en helhed i hverdagen og hvor børneperspektivet bliver en væsentlig faktor i styrkelse og udvikling af miljøet.

Et godt børnemiljø fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Børnemiljøet er alle de ydre forhold, der påvirker barnet – og børnenes aktive samspil med disse ydre forhold. Børnene påvirkes af de omgivelser, de færdes i og er samtidig med til at påvirke deres miljø. Balancen i dette forhold vil være bestemmende for, hvorvidt barnet oplever at trives, når det lærer og udvikler sig.

Det fysiske børne- og læringsmiljø:

Børnehaven er ikke stor og er indrettet med mange små stuer. Vi må derfor fordele børnene i mindre grupper når de leger og der foregår planlagte aktiviteter. I mindre grupper kan børnene lege uforstyrret. Når alle børn er samlet til fællessamlinger, foregår det i den store stue eller i puderummet.

Vi lægger vægt på børnenes medbestemmelse og børnene bestemmer selv så vidt muligt hvor og med hvad de vil lege. Børnene skal gøre det, de selv kan, for eksempel tage tøj på og af, tage deres madkasse og rydde op. Inde har vi fokus på støj: råb og vilde løbelege skal foregå udendørs. Vi har også fokus på lys. Vi har støjplader i loftet, lamper over bordene og har erfaret at når vi har mindre lys tændt, bliver støjen fra børnene også reduceret. Om morgenen tænder vi ikke meget lys i køkkenet, da det giver mere ro og er hyggeligt med lidt stearinlys på bordet. Vi har også fokus på hygiejne og lærer børnene grundig håndvask af deres hænder før spisning og efter at have været ude. Vi lærer børnene hvordan de skal pudse næse og at papiret skal i skraldespanden – dernæst skal de vaske hænder.

Det psykiske børne- og læringsmiljø:

Vi vil gerne have, at alle børn og voksne taler pænt til hinanden og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Man skal være en god ven og man skal opleve at have venner. Mobning er ikke accepteret. Man må ikke drille. Vi taler om, hvad der er sjov og hvad der er dril og alvor. Alle skal føle, at de er en del af fællesskabet og at man kan bidrage med noget forskelligt. Der skal være plads til os alle sammen og det skal være naturligt, at vi er forskellige og at vi ser forskellige ud. Nogen kommer måske fra et andet land og taler anderledes. Vi ser forskellighed som en styrke. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

12

Børnene skal drage omsorg for hinanden, for eksempel vil vi gerne have, at de kan trøste hinanden, hvis de slår sig, eller de bliver kede af det. Vi vil gerne have et anerkendende miljø, hvor man oplever sig anerkendt, som det menneske man er og ikke kun får ros, for det man gør. Vi vil have en åben og positiv atmosfære og her skal være demokrati og medbestemmelse.

Det æstetiske børne- og læringsmiljø:

Vi mener det er vigtigt, at børnehaven er indrettet med smukke ting. Vi lægger vægt på, børnenes malerier og billeder ophænges i fine rammer på væggene. Det giver en smuk og inspirerende sanseoplevelse, at der ikke hænger alt muligt oven i hinanden. Der skal være smukke inspirerende former og farver at kigge på, så børnene får stimuleret deres fantasi og kreativitet. Der skal være dejlige materialer at lege med og bruge kreativt. For eksempel har vi flotte naturfarver som farveblyanter til at tegne med og specielle malefarver til malerier. Vi har samlet forskellige træstubbe som børnene kan bruge fantasifuldt i deres lege. Børnene skal have mulighed for at opleve forskellige materialer som for eksempel plastik, jern, træ, uld og silke. De skal have mulighed for at lytte til stille musik og slappe af og lytte til dansemusik og hoppe rundt.

5. Den pædagogiske læreplan for de 2-6-årige

I det følgende beskrives de 6 læreplanstemaer. Der vil i tilknytning til dette tema være en kortlægning og beskrivelse af børne– og læringsmiljøet ud fra et børneperspektiv.

De 6 temaer er:

1. Barnets alsidige personlighedsudvikling

2. Sociale kompetencer

3. Sprog

4. Krop og bevægelse

5. Natur og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

13

LÆREPLANSMÅL FOR DE 2 - 3 ÅRIGE

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Mål:

 At bønene føer sig trygge og udvikler tillid.

 At bønene få etableret næe relationer og læe at indgåi fælesskabet i bønehaven.

Læringsmiljø:

 Være struktureret således at børnenes behov for omsorg og nærvær tilgodeses.

 At børnene ved samvær og dagligdags aktiviteter får mulighed for, at lære at begå sig sammen med andre.

Voksenhandling:

 Væe gode rollemodeller

 Væe anerkendende og møe bønene der hvor de er i deres udvikling.

 Give børnene omsorg og nærvær.

Succeskriterier:

 At børnene udvikler tillid til egne evner og kan etablerer relationer til andre børn og voksne i børnehaven.

 At børnene er trygge og giver udtryk for glæde ved at være sammen med andre børn og deltage i leg og andre aktiviteter. F.eks. samling med sang og fingerlege.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

14

 

2. Sociale kompetencer

Mål:

 At bønene læe at, lege ved siden af og sammen med andre bøn.

 At bønene læe at, dele legetø eller andre ting med hinanden.

Læringsmiljø:

 Skabe rammer og plads til mindre legemiljøer for børnene..

 Anerkendende og vædsætende rammer.

 Tryghed, nævæ og udviklende rammer.

Voksenhandling:

 Væe gode rollemodeller og væe anerkendende i samspil med bøn, forædre og kolleger.

 Skabe inspirerende rammer og muligheder for at børnene kan lege i mindre legemiljøer.

 Støte og igangsæte aktiviteter og lege for bønene.

 At guide børnene i de sociale relationer og lære/viser børnene hvordan man deles om tingene og løser de i legen opståede konflikter.

Succeskriterier:

 Børnene viser interesse for hinanden og vil lege ved siden af hinanden eller sammen med hinanden.

 At bønene kan deles om tingene.

 At børnene viser forståelse for andre børns behov. F.eks. kan hjælpe med at trøste et andet barn.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

15

 

3. Sproglig opmærksomhed

Mål:

 At bønene læe at, udtrykke deres behov sprogligt.

 At bønene udvikler sproglig bevidsthed og sprogforstålse.

Læringsmiljø:

 Skabe ro og rum for kommunikation.

 Aktiviteter hvor bønene stimuleres sprogligt.

 Præsentere børnene for sange, sanglege, rim, remser og historiefortællinger.

 Være et trygt miljø, således at børnene tør udtrykke sig og fortælle om det de er optaget af.

Voksenhandling:

 Væe rollemodel og tale ordentligt og tydeligt.

 Skabe et trygt og tillidsfuldt miljø med fokus på sprogstimulering i de daglige aktiviteter.

 At der sætes ord påde ting der omgiver bønene samt påde handlinger der foregå.

 At der reageres påbønenes initiativer til samtale.

 At fortæle historier og kigge bøer med billeder m.m.

Succeskriterier:

 Børnene viser lyst og initiativ til at kommunikere.

 Bønene udvikler et alderssvarende sprog og ordforrå.

 Nå bønene synger med påsange og leger kreativt med sproget.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

16

 

4. Krop og bevægelse

Mål:

 At børnene oplever glæde ved at bevæge sig og udvikler deres motorik.

 At bønene læe at gåpåtrapper.

Læringsmiljø:

 Give mulighed for fysisk udfoldelse båe ude og inde.

 Skabe aktiviteter hvor børnene får mulighed fort være fysisk aktive samt plads til stille aktiviteter.

 At der i den daglige rytme og indretning lægges vægt på børnenes lyst og glæde ved bevægelse.

Voksenhandling:

 At de voksne er sig bevidst om, at de er rollemodeller for børnene. F.eks. at de voksne deltager aktivt i de fysiske aktiviteter. F.eks. deltager med fagter ved sanglege o. lign.

 Skabe rammer og igangsætte aktiviteter udendørs hvor der er fokus på bevægelse.

Succeskriterier:

 Bønene viser glæe ved fysisk aktivitet.

 At bønene kan gåture og tumle rundt, løe og deltage med fagter ved sanglege.

 Børnene kan gå på trapper og bruge deres krop i forhold til deres alder/udvikling.

 At børnene kan tage aktiv del i at tage tøj på og af når de skal ud og lege eller ved toiletbesøg.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

17

 

5. Natur og naturfænomener

Mål:

 At bønene oplever naturen og de forskellige åstider.

Læringsmiljø:

 Give bønene mulighed for, at opleve naturen.

 At lege udendøs og opleve de forskellige åstider.

 At give bønene mulighed for at se, mæke, lugte og smage naturen.

Voksenhandling:

 Være gode rollemodeller og vise glæde ved at være udendørs – også når det regner!

 Planlæge udendøs aktiviteter hvor bønenes sanser bliver stimuleret og oplever naturen.

 Deltage aktivt i naturformidling til børnene f.eks. at plukke blomster, finde små insekter, samle ting i naturen som kan bruges til at lege med.

Succeskriterier:

 At bønene viser lyst og glæe ved at væe udendøs.

 At bønene viser interesse for naturen, f.eks. finder insekter og plukker blomster m.m.

 Bønene leger med sand og vand samt andre ting de finder udendøs og i naturen.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

18

 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:

 Børnene oplever glæde ved samvær med andre og lære traditionerne ved f.eks. børnefødselsdag i børnehaven.

 Børnene oplever glæde ved at deltage i kreative aktiviteter, f.eks. lære at male med fingerfarver på papir.

Læringsmiljø:

 Væe inspirerende og give mulighed for kreative aktiviteter.

 Præsentere børnene for forskellige ting som maling, vand, trylledej, musik m.m.

 Præenterer bønene for traditioner til bøneføselsdage i bønehaven.

Voksenhandling:

 Forberede og planlægge kreative aktiviteter som er tilpasset børnenes alder og udviklingstrin.

 Være en god rollemodel og vise børnene i handling hvordan forskellige materialer kan bruges.

 Fejrer bøneføselsdage i bønehaven og skabe en hyggelig stemning for bønene.

Succeskriterier:

 Børnene viser lyst og initiativ til at deltage i kreative aktiviteter, f.eks. når de maler med farver eller når de leger med vand/vandlege.

 Når børnene deltager aktivt i børnefødselsdage, når de sidder i samling og synger med på fødselsdagssangen med fagter og når de viser glæde ved at lysene tændes.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

19

LÆREPLANSMÅL FOR DE 3-6 ÅRIGE

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Mål:

At børnene lærer at udtrykke følelser og holdninger, så de lærer at indgå i fællesskabet på en positiv måde.

Læringsmiljø:

 Være struktureret således at børnene får mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre.

 At børnene ved samling og aktiviteter får mulighed for, at lære at begå sig sammen med andre og give plads til forskelligheder.

Voksenhandling:

 Væe gode rollemodeller.

 Væe anerkendende og forstånde.

 Give børnene omsorg og støtte deres udvikling.

Succeskriterier:

 At børnene udvikler tillid til egne evner, og kan etablerer relationer til andre børn og voksne i børnehaven, og indgå i fællesskabet.

 At bønene giver udtryk for deres glæe ved at deltage i fæles aktiviteter med andre bøn.

 At børnene er omsorgsfulde, tager hensyn til andre børn, og kan udsætte eget behov.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

20

2. Sociale kompetencer

Mål:

 At børnene kan etablere relationer og indgå i lege med andre børn.

 At børnene kan deltage i løsningen af de i legen opståede konflikter og i dagligdagssituationer.

Læringsmiljø:

 Give børnene mulighed for at, lege sammen både i små og store grupper.

 Være anerkendende og skabe rammer for et værdsættende miljø.

Voksenhandling:

 Væe gode rollemodeller, og væe anerkendende i samspil med bøn, forædre og kolleger.

 Give børnene mulighed for at indgå i fællesskaber. F.eks. støtte og igangsætte lege. Samle små grupper af børn og tage dem med på ture ud af huset. Opfordre store børn til at hjælpe de yngre børn. Anerkende og værdsætte i ord og handling børn, forældre og kolleger.

 Hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser.

 Guide børnene i de sociale spilleregler. F.eks. at lære hvordan man kommer ind i en leg med andre, hvordan man kan løse konflikter, dele om tingene, vente på tur.

Succeskriterier:

 Bønene udviser omsorg og hjæper hinanden, og deltager aktivt i løningen af konflikter.

 Nå bønene siger ja til at lege sammen.

 Når børnene er glade og griner sammen og respekterer hinandens forskelligheder.

 Bønene indgå venskaber, ogsåudenfor bønehaven.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

21

3. Sproglig udvikling

Mål:

 At børnene udvikler sproglig bevidsthed og sprogforståelse.

Læringsmiljø:

 Give mulighed for kommunikation i store og små grupper, samt på to mandshånd.

 Indeholde aktiviteter hvor alle bøn kan komme til orde.

 Præsenterer børnene for rim og remser, sange, sanglege, musik, historiefortællinger og andet der stimulerer dem til sproglig nysgerrighed og kreativitet.

 Væe et trygt miljø såedes at bøn tø udtrykke sig, selvom det evt. har svæt ved det.

Voksenhandling:

 Tale med bønene, og vise interesse og lytte til bønene.

 Opfordre til og støte bøn til at fortæle historier, om deres oplevelser.

 Reagere påbønenes initiativer til samtale.

 At Læse historier, og dialogisk læsning, fortælle eventyr, synge og rime.

 Væe rollemodeller og tale ordentligt og tydeligt.

Succeskriterier:

 Bønene viser lyst og initiativ til at kommunikere.

 Børnene udvikler et aldersvarende sprog, og ordforåd.

 Nå bønene synger og leger spontant og kreativt med sproget.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

22

4. Krop og bevægelse

Mål:

 At børnene oplever glæde ved at bevæge sig, og udvikler deres fin og grov motorik.

 At børnene lærer og opnår bevidsthed omkring hvad sund mad er.

Læringsmiljø:

 Give mulighed for fysisk udfoldelse, båe ude og inde.

 Skabe aktiviteter hvor børnene får mulighed for at være fysisk aktive, samt plads til stille aktiviteter.

 At der i den daglige struktur og indretning lægges vægt på børnenes lyst og glæde ved fysisk aktivitet og sund kost.

Voksenhandling:

 Skabe rammer hvor der er plads til fysiske aktivitet. Fx ture i skoven, boldspil i parken.

 At de voksne er sig bevidst om, at de er rollemodeller for børnene. Fx at de voksne deltager aktivt i de fysiske aktiviteter ved at løbe, kælke med børnene, lege fangelege, hinke lege, spille bold og deltage i sanglege.

 Vi taler med bøn og forædre om sund kost.

Succeskriterier

 Børnene viser glæde ved fysisk aktivitet. Fx de løber op og ned af bakkerne i parken. Når de leger fange lege, gymnastik i puderummet, når de danser til musik. Når de kan gå ture uden at klage over de er trætte i benene.

 Børnene kan bruge deres krop både fin og grov motorisk alt efter hvor de er i deres udvikling/alder.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

23

5. Naturen og naturfænomener.

Mål:

 Give børnene oplevelser i naturen, og derigennem at de lærer naturen at kende.

 At give bønene en forstålse for klima og miljø

Læringsmiljø:

 Give børnene mulighed for, at opleve naturen.

 At børnene stifter bekendtskab med de forskellige årstider, fx via aktiviteter i forbindelse med børnehavens plantedag og andre årstidsbestemte aktiviteter som ture i skov og park, kigge på insekter, give ænder og fuglene mad.

 At børnene oplever naturen i al slags vejr, lege med sand, vand og mudder og sne.

Voksenhandling:

 Være rollemodeller og vise vores glæde ved at være ude, vise naturen respekt, fortælle om naturen m.m.

 Planlæge ture og forskellige forlø med aktiviteter i naturen og pålegepladsen.

 Væe bevidst om naturens mangfoldighed, og forberede projekter med naturaktiviteter.

Succeskriterier:

 Børnene viser lyst og interesse for naturen. Fx når de spørger om hvad det er for dyrespor de ser, hvad insekterne hedder. Når de er nysgerrige på at vide mere om dyr, planter, træer, og om den mad vi og dyrene spiser. Når de lægger mærke til de forskellige årstider og vejret.

 Børnene oplever glæde ved at være ude i naturen, samt tager hensyn til dyr, træer og buske.

 Leger med sand og vand, samt vander blomster og fodre fuglene på legepladsen.

 At børnene viser glæde ved at lege udendørs.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

24

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:

 Børnene skal opleve glæde ved at udtrykke sig musisk, kropsligt og kreativt.

 At børnene oplever den lokale historie i Roskildes nærmiljø.

Læringsmiljø:

 Være inspirerende og give mulighed for kreative og kunstnerisk udfoldelse i forbindelse med aktiviteter. Fx at præsentere børnene for maling, perler, trylle dej, teater, sang og musik, teater.

 Give mulighed for besøg på bibliotek, museum, kirker, teaterbesøg og byens seværdigheder.

Voksenhandling:

 Forberede og planlæge kreative aktiviteter, og kulturelle oplevelser.

 Være gode rollemodeller, fx at sige godmorgen og farvel, være venlige og imødekommende og åbne overfor fremmede, tage hensyn og udvise respekt for hinandens forskelligheder.

 Fejrer traditioner i børnehaven, fx børnefødselsdage, arrangere fester og fællesspisning, lave teater med børn.

Succeskriterier:

 Børnene viser lyst og initiativ til at deltage i aktiviteter. Fx når de maler, modellere, når de er nysgerrige og stiller spørgsmål om det de ser og oplever, når de snakker om det de har set, når de leger teater.

 Når børnene modtager nye børn i børnehaven på en venlig og åben måde, fx når de viser nye børn rundt i huset, siger goddag til andre børn og forældre.

 Når børnene viser nysgerrighed og glæde ved besøg i kirken, på biblioteket og i byen samt andre steder.

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

25

5.1Børn med særlige behov

Et barn med et særligt behov har også brug for en særlig indsats. Et særligt behov kan for eksempel være, at have nedsat funktionsevne, psykisk eller fysisk. Det kan også være sociale problemer. Særlige behov kan være midlertidige, for eksempel på grund af sorg eller krise (for eksempel forældres skilsmisse).

Vi er meget opmærksomme på børnenes trivsel og vi gennemgår jævnligt børnene på personalemøder, ud fra vores observationer og relationer med børnene. Vi kigger på barnets trivsel, deres ressourcer og eventuelle behov og hvordan de udvikler sig.

Hvis et barn har brug for særlig opmærksomhed inddrages forældrene og der afholdes et møde hvor der indgås aftaler omkring hvad der skal ske, samt der udarbejdes en handleplan. Vi bruger Roskilde modellen i vores arbejde omkring børn med særlig behov.

Vi har fokus på barnet og dets behov. Vi inddrager børnene i relevante aktiviteter og gerne i små grupper. Vi sørger for at inkludere barnet i de aktiviteter, der foregår i børnehaven. Børn med særlige behov skal nødvendigvis ikke det samme som de andre børn. De kan måske deltage på en anden måde, for eksempel ved at være med i periferien. Der er måske noget de ikke kan deltage i og der er noget de måske deltager mere i end andre børn, det kan for eksempel være, at de kommer på flere små ture med en voksen.

5.2Beskrivelse af arbejdet med dokumentation, evaluering og opfølgning

Vi dokumenterer vores arbejde via følgende:

Dagbogen/dokumentations-bogen.

 Foto af bøn og aktiviteter.

Nedskrevne iagttagelser, til intern evaluering/refleksion.

 Interview med bønene.

Børns fortællinger.

 Bønenes tegninger, malerier m.m.

 Måedsbreve.

 Bønehavens hjemmeside.

Sct. Josef B?rnehaves p?dagogiske udviklingsplan

26

Evaluering

Vi evaluerer i personalegruppen på personalemøder. Grundlaget for evalueringen er de pædagogiske læreplaner og herunder børnemiljø vurderingen. Vi vil ved evalueringer vurdere, om vores opstillede hypoteser holder, det vil sige om der er sammenhæng mellem mål – børne- og læringsmiljø og de voksnes handlinger.

Førte det til de opstillede succeskriterier? Hvad skal der til for at succeskriterierne lykkes? Hvordan blev børnenes perspektiv inddraget?

Vores dokumentation sker via dagbogen, månedsbrevene og billede dokumentation på vægge m.m.

Der evalueres jævnligt på personalemøder. Den endelige evaluering finder sted ved årsskiftet og i forbindelse med evaluering af børnehavens virksomhedsplan. På personaleseminariet i 2015 arbejdede vi med udvikling af dokumentation og evaluering udfra konsulent Dorthe Filtenborgs oplæg omkring farvekodesystemet. Vi vil gerne blive bedre til, at dokumentere vores arbejde og børnenes læring. Derfor har vi besluttet, at have særlig fokus på dokumentation og evaluering de næste 2 år, bl.a. ved at benytte farvekodesystemet som er udarbejdet af Dorthe Filtenborg Merot.

Opfølgning

Vi vil bruge den viden, vi lærer i arbejdsprocessen i det videre arbejde med udvikling af det pædagogiske arbejde. Vi ser det som en vigtig opgave, at følge op på mål og praksis i forbindelse med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø og udviklingsarbejde i børnehaven. Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

27

6.Årsplan2016

JANUAR

 Vinteraktiviteter

Forældresamtaler for kommende skolebørn den 25. januar og 28. januar.

FEBRUAR

 Nye bøn starter

Tema uger i

Fastelavnsfest i børnehaven søndag den 7. februar.

MARTS

Nye børn starter

 Påkeaktiviteter

Børnehaven er lukket den 21,22 og 23.marts

APRIL

 Bønehaven er lukket fredag den 15. april (personaleseminar)

 Foråsaktiviteter

Afslutningsfest for kommende skolebørn med forældre torsdag den 28. april. Kl. 18-19.30

Sidste børnehavedag fredag den 29. april.

MAJ

Nye børn starter i børnehaven

 Indkøing af nye bøn

 Bønehaven er lukket den 6. maj

Forældremøde tirsdag den 10. maj kl.18-19.30.

Pinsekoncert i Folkeparken fredag den 13. maj for de ældste børn.

JUNI

 Nye bøn starter

 Sommeraktiviteter

Sommerfest den 3. juni

Sct. Josef Børnehaves pædagogiske udviklingsplan

28

JULI

 Sommeraktiviteter

AUGUST

 Nye bøn starter

 Sommeraktiviteter

Fællesspisning i grupperne

 Stjerneskudsgruppen starter

SEPTEMBER

Nyt barn starter

Børnehaven er lukket fredag den 9. september (personaleseminar)

 Høtaktiviteter

Fotograf torsdag den 29. september kl.9.

Forældremøde med valg til bestyrelsen torsdag den 29. september kl. 18-20.

OKTOBER

 Efteråsaktiviteter

 Høtgudstjeneste for de ædste bøn

 Motionslø fredag den 14. oktober.

 Efteråsferie i uge 42

Forældresamtaler i grupperne den 3. oktober og 11. oktober.

NOVEMBER

 Lanterneforberedelser

Lanternefest torsdag den 17. november.

DECEMBER

 Julehygge med nisser til samling

 Juleaktiviteter og julevæksted

 Julesang i kirken

Børnehaven holder lukket fra den 27. december til og med den 1. januar.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 22:32

Skønt at se alle de dejlige unger. Smil på læben og god stemning. Tak fordi I ligger billeder op.
Den bedste børnehave 😍

...
23.04 | 22:30

Tak for en dejlig fest. På vej hjem sagde Maya begejstret "det har været den bedste dag i hele verden!" Stor ros til alle de voksne for jeres engagement.

...
08.05 | 00:51

1000 tak for en super velkomst til børnehaven. Tak for et godt og informativt møde her til aften. Hyggeligt også at møde de andre forældre. Cornelias forældre

...
12.10 | 00:15

super at man nu nemt kan finde nyhedsbrevet:) tak for en dejlig børnehave :)

...
Du kan lide denne side