Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Sct. Josefs børnehave

Adresse:

Frederiksborgvej 12, 4000 Roskilde

Tlf.:

46 35 11 99

E-mailadresse:

Leder@sjbornehave.dk

Hjemmesideadresse:

www.sctjosefbornehave.dk

Åbningstider:

6.45-17.15

Institutionsleder:

Charlotte Munch Andersen

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige specialiseringer)

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Gammel hyggelig villa i to plan med lille have/legeplads, tæt på byens parker, som vi bruger ofte.

Antal børn/unge/voksne:

34 børn 5 voksne

Aldersgruppe:

3 – 6 år

Beskrivelse af målgruppen:

Børnehavebørn i angivne aldersgruppe.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Det læreplanstema vi har fokus på de næste to år, er barnets sociale kompetencer. Herunder det enkelte barns sociale kompetencer i forhold til fællesskabet.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Børnene er opdelt i to grupper – månegruppen og solgruppen. I begge grupper er børnene 3-6 år. Hver torsdag er børnehavens ældste børn, de 5-6 årige samlet i ”stjerneskudsgruppen”, hvor der arbejdes med de kommende skolebørns forskellige kompetencer.

I vores hus må man gerne være, den man er – det har vi alle stor forståelse for. Vi ved nemlig godt, at vi ikke er ens. Nogle er stille, nogle er temperamentsfulde, nogle har let til grin, nogle snaksaglige, nogle er store og andre er små. Men vi ved, at alle er unikke og har krav på at blive set og mødt med respekt - og det møder børnene her.

Vi er klar over, at børn har mange forskellige potentialer, hvis de udvikles rigtigt, får børnene en mangesidig intelligens.

Det kræver, at personalet benytter mange forskellige indgange til hver enkelt barn, så barnet stimuleres og udvikles gennem brugen af sig selv.

Personalet skaber rammerne og motivationen for at børnene kan udforske verden og tage den i besiddelse.

 

 

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Vi samarbejder med relevante fagforvaltninger, herunder inklusionsteamet hvor børnehaven har tilknyttet en fast tale-høre-konsulent og en psykolog.

Personalegruppens sammensætning:

Tre pædagoger, to pædagogmedhjælpere og to ufaglærte vikarer.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

x

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb)

 

Andet/andre uddannelser

 

Forbesøgets tilrettelæggelse

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:

 • Den studerendes forberedelse til forbesøget
 • Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan
 • Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start
 • Introduktion til praktikstedet
 • Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.
 • Praktikstedets forventninger til den studerende
 • Drøftelsen af kompetencemål, viden- og færdighedsmål , uddannelsesplan og målformuleringen
 • Den studerendes mødeplan

Den studerende kontakter børnehavens praktikvejleder med henblik på et forbesøg. Her bliver den studerende vist rundt i huset og undervejs fortælles lidt om de forskellige rums funktioner og den studerende hilser på børn og kommende kolleager.

Herefter afholder den studerende og praktikvejlederen et møde, hvor den studerende får mulighed for at fortælle lidt om sig selv og sin baggrund og hvilke ønsker den studerende har til udbyttet af praktikken. Herefter forklarer praktikvejlederen om de forventninger, børnehaven har til den studerende. Fx forventer vi, at den studerende deltager engageret og aktivt og at den studerende selv er opsøgende i forhold til børn, forældre og personale. Læring er et fælles ansvar – vi stiller os gerne undrende og forholder os nysgerrigt, men det er den studerende selv, der har ansvaret for egen læring.  Vi forventer at den studerende er villig til at reflekterer over egen praksis og dele sine refleksioner med sin praktikvejleder.

Til forbesøget underskrives også både straffe- og børneattest samt tavshedspligt. Som udgangspunkt følger den studerende praktikvejlederens mødetid – så vidt det er muligt.

De første dage på praktikstedet er planlagt.

 • Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering.

Den studerende er tilknyttet den gruppe, hvor praktikvejlederen er. Den studerende kan trække på hele personalegruppen samt leder efter behov.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med

 • 2/3 udtalelse
 • Afsluttende prøve

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet

Hvis der opstår bekymring eller problemer omkring den studerende vil praktikvejlederen i første omgang gå i dialog med den studerende omkring dette. Hvis det ikke løses, vil praktikvejlederen kontakte den studerendes vejleder på uddannelsesstedet og gå i dialog, med det formål at løse det opstående problem.

Dato for sidste revidering:

Februar 2015

       

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode

Tema: Pædagogens praksis

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

 

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Den studerende får mulighed for, at få en indsigt i hvordan vi arbejder pædagogisk med at ruste børnene til samfundet og de krav der senerehen vil stilles til individet. Vi udvikler børnenes alsidige personlige kompetencer og lærer om demokrati og fællesskab og hvordan man kan arbejde med børnene omkring disse temaer.

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende får mulighed for, selv at planlægge, gennemføre og evaluere en selvvalgt aktivitet. Det kan være en samlingssituation eller en kreativ aktivitet på værkstedet. Praktikvejlederen støtter den studerende i processen med aktiviteten og stiller relevante kritiske spørgsmål, der skal hjælpe den studerende til at finde den metode, som passer til den aktivitet, den studerende ønsker at gennemføre.

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Under den studerendes aktivitet får den studerende mulighed for, at dokumentere sin pædagogiske praksis via billeder af aktiviteten, børns udsagn eller børns tegninger fra aktiviteten. Praktikvejlederen støtter den studerende og stiller relevante spørgsmål, som støtter den studerende i, at reflekterer over egen praksis og læring.

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

 

Den studerende vil opleve, at vi lærer børnene at det er vigtigt med håndhygiejne fx efter en tur på legepladsen. Den studerende vil deltage i børnehavens måltider og eventuelle fødselsdage. Vi arbejder med, at give børnene et sundt forhold til sukker – det er noget man spiser, når der er en særlig begivenhed, fx fødselsdage eller fest. Hvert år er der besøg af en sundhedsplejerske, som sætter fokus på hygiejne i dagligdagen.

 

Anbefalet litteratur: Hvilken litteratur den studerende skal læse, afhænger af hva den studerende er optaget af i sin praktik.

 

Særlige informationer om 1. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Den studerende får et fast mødetidsskema med arbejdstider der ligger mellem 8 og 16 og som så vidt muligt følger praktikvejlederens arbejdstider. Den studerende vil ikke arbejde alene under sin praktik, der vil altid være mindst en fastansat til stede. Den studerende vil få mulighed for, et par gange i løbet af sin praktik, at være med til at åbne og lukke børnehaven.

 

Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

Den studerende vil være tilknyttet månegruppen, som er den gruppe hvori praktikvejlederen er.

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Der er fast vejledning en time om ugen for den studerende og praktikvejlederen. Den studerende er ansvarlig for dagsordenen til vejledningsmøderne. Tre dage inden vejledning skal den studerende afleverer en dagsorden til praktikvejlederen omkring hvad den studerende ønsker at drøfte – herunder eksempler fra den studerende portfolio. Praktikvejlederen samler løbende op på den studerendes mål til vejledningsmøderne, men det er den studerende selv der er ansvarlig for at vedligeholde sit praktikdokument og strukturerer sin opgaveskrivning.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.08 | 19:48
Forsiden har modtaget 32
27.11 | 22:37
Om børnehaven har modtaget 10
25.05 | 10:47
Personalet har modtaget 2
22.04 | 17:52
Månedsbreve har modtaget 16
Du kan lide denne side